Podstawowe informacje spółka Czechy

Gotowe spółki s.r.o. w Czechach (Sp. z o.o.)

Kapitał zakładowy spółki w Czechach dzieli się na udziały i są one  podawane do czeskiego rejestru handlowego.

Do zakupu gotowej spółki w Czechach potrzebny jest dowód tożsamości ( dowód osobisty lub paszport) oraz wypis z polskiego Rejestru Karnego przetłumaczony na język czeski.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy zdecydowanie do najczęstszych form prawnych rejestrowanych przez polskich obywateli. Podstawową zaletą jest niski kapitał zakładowy (już od 1, – CZK) i fakt, że do utworzenia spółki i jej prowadzenia wystarczy tylko jedna osoba. Kolejnym plusem są niskie koszty bieżącej obsługi Klienta oraz praktycznie brak barier językowych w komunikacji.

ZARZĄD spółki w Czechach

Każdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o. w Czechach) jest reprezentowana przez zarząd. Ten w imieniu spółki, podpisuje wszelkie umowy, przyjmuje pracowników itp. Ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie swojej funkcji. Członkiem zarządu może być każda osoba fizyczna z Polski, która ukończyła 18 rok życia i jest niekarana.

WŁAŚCICIEL (wspólnik spółki w Czechach)

Spółki s.r.o. w Czechach (Sp. z o.o.) mogą mieć jednego czy więcej właścicieli (wspólników). Właścicielem może być jak osoba fizyczna, tak osoba prawna. Właściciel jednak nie może reprezentować się w imieniu spółki i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stan spółki (ryzykuje jedynie swoim kapitałem). Właściciele (wspólnicy) są uwidocznieni w rejestrze handlowym w Czechach.

SIEDZIBA spółki w Czechach

Siedziba spółki to adres, pod którym mieści się biuro zarządu. Tu zarząd spółki spotyka się z urzędami oraz przyjmuje korespondencję. Siedziba powinna być oznaczona nazwą spółki i numerem IČ (REGON). Możemy zaoferować kilka różnych adresów dla Państwa siedziby (wirtualne biuro w Czechach).

KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI

Czeskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością s.r.o. muszą dla swojej działalności uzyskać zezwolenie (obsługujemy proces). Nasze gotowe spółki s.r.o. mają już zgłoszony przedmiot działalności należącej do tzw. grupy wolnej. Inne prowadzone działalności zgłaszamy na życzenie Klienta.

 

Więcej informacji na stronach eurocompanies.pl